प्रथम वर्षमा परीक्षा फर्म भर्न छुट भएका विद्यार्थी हरूलाई सुचना !

1St year exam form with double fine and other fee प्रथम वर्षमा परीक्षा फर्म भर्न छुट भएका विद्यार्थी हरूलाई दाब्बर दस्तुर तथा अतिरिक्त शुल्क सहित भर्ने सुचना । August 4